Strategia personalna

Wyznaczanie kierunku działania organizacji w sferze zasobów ludzkich

Korzyści

 • zdefiniowana liczba i kwalifikacje przyszłych pracowników
 • określone źródła pozyskiwania kandydatów
 • wyznaczona ścieżka adaptacji nowego pracownika w firmie
 • polityka rozwoju pracowników
 • określone sposoby motywowania pracowników z uwzględnieniem czynników pozapłacowych
 • ocena powiązana z celami i założeniami wynikającymi ze strategii firmy
Analiza stanu AS-IS – obecnej polityki personalnej

Wyznaczenie kluczowych wskaźników dla firmy odzwierciedlających strategię przedsiębiorstw

Stworzenie wstępnego zarysu polityki personalnej

Spotkanie potwierdzające kluczowe założenia

Stworzenie pełnej polityki personalnej

Potwierdzenie klienta

Audyt procesów personalnych

Diagnoza wybranych obszarów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Korzyści

 • wzrost efektywności pracy działu personalnego
 • zgodność działań personalnych z celami organizacyjnymi
 • wskazanie wąskich gardeł procesów personalnych
 • optymalizacja działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Analiza stanu obecnego

Wywiady strukturyzowane

Warsztaty mapowania procesów personalnych

Opracowanie raportu poaudytowego

Rekomendacja działań

Wypracowanie struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk

Podział uprawnień i odpowiedzialności oraz określenie zależności pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.

Korzyści

 • jasno określone obowiązki i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych (poprzez opisy jednostek organizacyjnych)
 • graficzne odzwierciedlenie struktury w postaci schematu organizacyjnego
 • spójność pomiędzy strategią firmy a jej organizacją
 • wskazanie ścieżek decyzyjnych
 • sprawna komunikacja w organizacji
 • efektywne wdrożenie nowego pracownika
 • jasno określona ścieżka rozwoju zawodowego (poprzez opisy stanowisk)
Weryfikacja aktualnej struktury organizacyjnej

Identyfikacja procesów głównych organizacji

Wypracowanie docelowej struktury organizacyjnej

Powołanie jednostek organizacyjnych i ich opisanie

Graficzna prezentacja struktury organizacyjnej

Opracowanie opisów stanowisk i ścieżek rozwoju

Controlling personalny

Zmierzenie i opisanie wskaźników, które umożliwią podniesienie efektywności organizacji poprzez możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnego personelu.

Korzyści

 • pomiar kluczowych wskaźników dla firmy
 • informacja zwrotna o rezultatach prowadzonej polityki personalnej
 • wypracowanie odpowiednich działań celem zwiększenia wykorzystania potencjału ludzkiego
 • wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji w zarządzaniu personelem
 • informacja o obecnych i przewidywanych kosztach
Analiza stanu obecnego dotycząca standardów ZZL

Wybór i pomiar wielkości krytycznych

Analiza uzyskanych mierników personalnych

Raport controllingowy

Określenie działań korygujących i doskonalących

Nadzór nad wprowadzeniem zmian

Matryca kompetencji

Narzędzie do oceny umiejętności pracowników w kontekście ich mobilności i specjalizacji

Korzyści

 • Bilans kapitału ludzkiego - wymierna informacja o potencjale pracowników i obszarów
 • Wskazanie wąskich gardeł kompetencyjnych i niezbędnych kierunków rozwoju kadry
 • Źródło informacji do planowania fluktuacji kadrowych - zarówno rekrutacji jak i wytrudniania pracowników
 • Szybki i bezpieczny dostęp do danych o kompetencjach pracowników
Doradztwo i analiza potrzeb Klienta

Przygotowanie i wdrożenie indywidualnie dostosowanego systemu

Wsparcie dla użytkowników

Obsługa posprzedażowa całodobowy system zgłaszania uwag i zapytań Helpdesk

Badanie poziomu satysfakcji pracowników

Monitorowanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników

Korzyści

 • rzetelne źródło informacji zwrotnej dla zarządów, managerów i działów HR w procesie podejmowania strategicznych
 • bieżące monitorowanie nastrojów pracowniczych – możliwość bieżącego reagowanie na negatywne sytuacje
 • wzrost zaangażowania pracowników, identyfikacji z firmą
 • poprawa komunikacji w organizacji
 • wizerunek pracodawcy, który dba o potrzeby swoich pracowników
Określenie celu projektu

Ustalenie formy badania

Opracowanie narzędzia badawczego - ankiety

Przeprowadzenie badania

Opracowanie wyników badań

Opracowanie wyników badań

System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP)

Ewaluacja podległych pracowników, narzędzie do dalszego rozwoju i motywacji

Korzyści

 • wzrost wydajności pracy
 • przejrzystość w relacji przełożony-pracownik
 • obiektywne podejmowanie decyzji dotyczących awansów i wzrostu wynagrodzenia
 • wzrost satysfakcji pracownika
 • zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą
 • wykorzystanie potencjału pracownika zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, które przełożą się na sukces firmy
Określenie celu projektu i analiza stanu obecnego

Określenie modelu oceny okresowej

Wyłonienie kluczowych kompetencji

Opis kompetencji na skali behawioralnej

Opracowanie narzędzi i pilotaż oceny

Opracowanie polityki komunikacyjnej i szkolenia

Opracowanie systemu motywacyjnego

Zbiór powiązanych ze sobą narzędzi, które mają na celu zmotywować pracowników do osiągania celów biznesowych firmy

Korzyści

 • jasne i czytelne kryteria premiowania
 • spójny system motywacyjny dla całej organizacji
 • informacja zwrotna dla pracownika dotycząca wyniku premiowanych wskaźników
 • zmniejszenie poziomu fluktuacji wśród najbardziej pracowników
 • wzrost efektywności i jakości pracy
 • wzmacnianie pożądanych standardów pracy i zachowań pracowników
Ustalenie celu projektu i analiza stanu AS-IS

Wywiady strukturyzowane

Wyłonienie kluczowych wskaźników premiowych

Opracowanie koncepcji systemu premiowego

Opracowanie Matrycy Symulacji Płacowych

Opracowanie formalnych zapisów w regulaminach

Wartościowanie stanowisk

Zwymiarowanie wartości wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach w organizacji.

Korzyści

 • spójna i obiektywna tabela wynagrodzeń
 • taryfikator stanowisk
 • wynagrodzenie bezpośrednio powiązane z wartością stanowiska dla firmy
 • uporządkowana hierarchia stanowisk
 • identyfikacja kluczowych stanowisk
 • wzmocnienie poczucia obiektywności wynagrodzeń wśród pracowników
Określenie celu projektu i analiza stanu AS-IS

Wyłonienie kluczowych kryteriów wartościowani

Opracowanie manuala

Powołanie zespołu i sesje wartościujące

Kalibracja otrzymanych wyników

Opracowanie taryfikatora stanowisk i siatki płac

Mapowanie i optymalizacja procesów

Graficzne przedstawienie występujących w organizacji procesów wraz z ich wzajemnym powiązaniem.

Korzyści

 • dogłębna analiza mapowanego procesu
 • eliminacja zbędnych powiązań, czynności co prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania organizacji
 • identyfikacja wąskich gardeł procesu
 • czytelny schemat procesu
 • efektywne wdrożenie nowego pracownika
Określenie celu projektu i analiza stanu AS-IS

Wypracowanie mapy procesów stanu AS-IS

Określenie wzajemnych powiązań

Weryfikacja opracowanej mapy

Optymalizacja procesów

Opracowanie mapy stanu TO-BE

Analiza potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja realnych potrzeb szkoleniowych w organizacji.

Korzyści

 • rozwój pracowników spójny z strategią biznesową firmy
 • osiągnięcie pożądanych efektów szkoleniowych
 • zwiększenie efektywności działalności szkoleniowej
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników poprzez odpowiednio dobrane szkolenia
Określenie celu projektu

Analiza stanu obecnego w zakresie szkoleń

Opracowanie narzędzi

Wywiady pogłębione

Opracowanie raportu potrzeb szkoleniowych

Dobór zawodowy, rekrutacja

Pozyskiwanie pracowników zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy

Korzyści

 • wiele źródeł pozyskania kandydatów
 • pozyskanie kandydatów, którzy osiągają sukces na swoich stanowiskach
 • pełny proces rekrutacji z wykorzystaniem testów kompetencyjnych oraz psychologicznych
 • kompleksowa informacja dotycząca przedstawianego kandydata
 • optymalny czas rekrutacji pracownika
 • kandydaci, którzy odpowiadają na potrzeby Klienta (pod względem kompetencyjnym i osobowościowym)
Analiza opisu rekrutowanego stanowiska

Opracowanie standardów kwalifikacyjnych

Opracowanie ogłoszenia o pracę

Działania rekrutacyjne, opcjonalnie Executive search

Przedstawienie kandydatów i spotkania z wybranymi

Ostateczny wybór kandydata przez Klienta

Grywalizacja

Nowoczesna metoda budowania zaangażowania i motywacji

Korzyści

 • zwiększenie zaangażowania pracowników
 • budowanie lojalności, poczucia związania z firmą
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • umocnienie marki pracodawcy na rynku pracy
 • zwiększenie atrakcyjności procesu rekrutacyjnego
 • skrócenie procesu adaptacji pracownika
 • rozwój pracowników
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • rozwój innowacyjności i kreatywności i wiele innych
Zdefiniowanie celów biznesowych

Wybór grywalizowanego obszaru

Analiza grupy docelowej

Zdefiniowanie aktualnych i docelowych zachowań

Implementacja mechanizmów grywalizacji

Pomiar osiąganych efektów i ich optymalizacja

Outsourcing szkoleń

Kompleksowe wsparcie firmy w procesie organizacji i realizacji szkoleń od analizy potrzeb szkoleniowych po pełną koordynację szkoleń

Korzyści

 • pełna obsługa szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • ciągłość procesu szkoleń dostosowana pod indywidualne potrzeby Klienta
 • dostęp do zasobów trenerskich, sprawdzonych i skutecznych programów szkoleniowych
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • więcej czasu dla działań związanych ze strategicznym HR
Spotkanie wstępne, analiza stanu AS-IS

Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych

Przygotowanie propozycji szkoleń

Opracowanie oferty szkoleń

Koordynacja procesu organizacji szkoleń

Ewaluacja poszkoleniowa

Twoja własna usługa

Jeśli są Państwo zainteresowani Consultingiem z obszaru HR, jednakże nie znaleźli Państwo odpowiedniej usługi, zachęcamy do kontaktu, w celu dostosowania właściwego do Państwa potrzeb rozwiązania. 
FORMULARZ KONTAKTOWY
Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby uzyskania informacji o ofercie usług Consultingowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących świadczonych usług.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.